Šablony 2018

Podpora hodnocení a pozitivní zpětné vazby u dětí a pedagogů

č.j. 28798/2017–1–1180

osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

celková hodinová dotace 16 hodin


Obsahem programu je podpora osobnostního a sociálního rozvoje zaměřená na komunikativní a kooperativní dovednosti v oblasti poskytování zpětné vazby dětí i pedagoga, posilování pozitivního sebehodnocení dětí i zlepšení sociálního klimatu v dětské skupině v MŠ, a to prostřednictvím postupů uplatňovaných konceptem pedagogiky Franze Ketta.
Program vybaví účastníky kompetencí rozlišovat jednotlivé typy hodnocení v pedagogické praxi, naučí je v rámci možností pracovat s chybou a komunikovat zpětnou vazbu tak, aby byla pedagogicky efektivní a vedla k individuálnímu rozvoji dítěte.
Program se skládá z teoretického uvedení, na které bezprostředně navazuje praktická část se zážitkovou a sebepoznávací rovinou s výcvikem v metodickém a komunikačním uchopení tématu. Program je určen pro vyučující mateřských škol, příp. pro vedoucí pedagogické pracovníky.


Informace: evamuronova(at)gma­il.com


cena po domluvě


Maminko, tatínku – komunikujeme s rodiči v MŠ

č.j. 28798/2017–1–1180

osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ č.j. 28798/2017–1–1180 

celková hodinová dotace 16 hodin


Obsahem programu je podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů zaměřená na prohloubení osobních kvalit a rozvoj komunikativních a kooperativních dovedností v oblasti profesionalizace komunikace s rodiči, a to s uplatněním prostřednictvím přístupů pedagogiky Franze Ketta.
Program vybaví účastníky vhledem do problematiky vzdělávacího partnerství mezi pedagogem a nejbližšími osobami dítěte a přehledem nástrojů kooperace vzdělávací práce MŠ s rodiči tak, aby rozvíjely otevřený a intenzivní dialog, který se opírá o partnerství a důvěru rostoucí z pravidelné vzájemné výměny zkušeností.
Program obsahuje teoretickou část se základním vhledem do problematiky a praktickou, výcvikovou část, kde je jednak prostor k sebepoznání a sebereflexi a následně pak prostor procvičit a upevnit si efektivní modelové komunikační strategie. Dílčí témata jsou pojednána jako příklady dobré praxe, které jsou diskutovány ve skupinách. Program je určen pro vyučující mateřských škol, příp. pro vedoucí pedagogické pracovníky.


Informace: evamuronova(at)gma­il.com


cena po domluvě


Individualizace vzdělávání v MŠ v pojetí pedagogiky Franze Ketta (ve spolupráci s PedF JU)

individualizace ve vzdělávání v MŠ

celková hodinová dotace 40 hodin


Kurz právě probíhá, další termíny: Vodňany 23/24. 2. a 6./7.4. a 8./9.6.2018


Vzdělávací program zprostředkovává znalosti a dovednosti potřebné k získání kompetence aktivovat a podporovat individualizační procesy v předškolním vzdělávání podle východisek a principů pedagogiky Franze Ketta.
Program je realizován ve spolupráci se Společností pedagogiky Franze Ketta z. s. (www.kett.cz) a navazuje na systém vzdělávání vytvořený v rámci organizace Institut für Kett-Pädagogik e. V. (www.kett-paedagogik.de)
Získané kompetence plně odpovídají certifikátu BASISKURS.


Informace: evamuronova(at)gma­il.com


cena po domluvě


Já jsem jiný než ty – inkluze jako vzdělávací cesta

č. j. 25064/2016–2–776

vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP

celková hodinová dotace 16 hodin


Obsahem programu je podpora profesního a odborného růstu zaměřená na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti inkluzivního vzdělávání v MŠ v návaznosti na metody, formy a principy práce uplatňované konceptem pedagogiky Franze Ketta.
Program vybaví účastníky kompetencí podporovat a rozvíjet inkluzivní procesy ve vlastní pedagogické práci jednak explicitně v rovině vybraných vzdělávacích obsahů, jednak využíváním potenciálu všedních situací k tematizování inkluzivního vzdělávání.
Program obsahuje teoretické uvedení a praktickou části, kdy se na základě příběhů tematizují a aplikují jednotlivé principy umožňující rozvinout v praxi vlastní MŠ inkluzivní procesy. Navazující workshop je prostorem výcviku v metodickém uchopení tématu a sdílení zkušeností.
Program je určen pro vyučující mateřských škol, příp. pro vedoucí pedagogické pracovníky.


Informace: evamuronova(at)gma­il.com


cena po domluvě


Aby i nejmenším bylo dobře – specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi

č. j. 25064/2016–2–776

specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

celková hodinová dotace 40 hodin


Program vede k prohloubení stávající kvalifikace pedagogických pracovníků v předškolních zařízeních se zaměřením na metody a formy vzdělávání méně než tříletých dětí podle programu vzdělávání a péče pro děti do 3 let Damit sich auch die Jüngsten wohlfühlen. Leitfaden – Kinder unter 3 für Kindergärten der Kindergartendi­rektion Vinschgau.
Základní charakteristikou vzdělávání jako služby životu je v ní vnímavost ke všem jeho rozmanitým formám a projevům a radost z bytí v přítomnosti. Na těchto premisách program funguje od roku 2009 v jižním Tyrolsku v oblasti Vinschgau v rámci systému předškolního vzdělávání.
Obsahem semináře je teoretické a praktické uvedení do pedagogických východisek uvedeného vzdělávacího programu v návaznosti na program vzdělávání a péče o děti do tří let Aby i nejmenším bylo dobře, který je jeho obdobou v českém kontextu, a to v oblasti přímé pedagogické práce i v oblasti organizace, vedení a rozvoje mateřské školy.
Seminář chce přispět jednak k osobnostně sociálnímu a profesnímu růstu pedagogů, jednak k individuální profilaci mateřských škol, které ve svých školních vzdělávacích programech počítají v rámci celistvého vzdělávání také se spirituálním rozměrem člověka v nejširším smyslu. Program s celkovou hodinovou dotací 24 hodin je koncipován do dvanácti navazujících dvouhodinových bloků obsahujících jednak obecnou část odpovídající standardu vzdělávacího programu pro práci s dětmi méně než tříletými v mateřských školách, jednak praktickou část věnovanou specifikám, důrazům a aplikacím programu vzdělávání a péče o děti do tří let Aby i nejmenším bylo dobře.


Informace: evamuronova(at)gma­il.com


cena po domluvě


Profesní rozvoj předškolních pedagogů v rámci supervize

od září 2018


v podmínkách stanovených dokumentem Přehled šablon a jejich věcný výklad


Informace: evamuronova(at)gma­il.com


cena po domluvě