JEDNODUŠE – POMALU – SPOLU

Mezinárodní sympozium o pedagogice Franze Ketta

17. – 18. (19.) červen 2022


Cílem sympozia je podpořit osobnostně sociální rozvoj pedagogů prostřednictvím výměny pedagogických zkušeností. Prezentace zkušeností bude zacílena jednak na teoretickou a praktickou reflexi pedagogiky Franze Ketta, jednak na čtyři vybrané vzdělávací oblasti, ve kterých je tato pedagogika rozšířena. Jedná se o oblast vzdělávání v mateřské škole, oblast řízení a managementu mateřské školy, oblast náboženského vzdělávání a oblast osobnostně sociálního rozvoje pedagoga. Výměna zkušeností a následná reflexe bude probíhat mezi účastníky z České republiky a z několika dalších evropských zemí (Německo, Rakousko, Itálie, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko).


Místo: MEVPIS Vodňany Na Valše 207 (vjezd z Říční ulice), 389 01 Vodňany


JE NÁM LÍTO. UŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT. KAPACITA JE NAPLNĚNÁ.


Více infromací


AKTUÁLNÍ PROGRAM


Máte dotazy, pište: kettped(at)gma­il.com


2000 Kč /dvoudenní kurz/


Akreditováno MŠMT v rámci DVPP: č. j. MSMT-11422/2020–4–273


Garanti: Eva Muroňová Ph.D., Tomáš C. Havel Dr. theol.


SIMPLY – SLOWLY – TOGETHER

International Symposium about Franz Kett Pedagogy

17. – 18. (19.) June 2022


The aim of the program is to support the personal and social development of teachers through the exchange of teaching experience. The presentation of experiences is based on a theoretical and practical reflection of Franz Kett's pedagogy as well as on four selected educational areas.
Mainly the area of education in kindergarten and management of kindergartens, religious education and personal-social development of the teacher. The exchange of experience and subsequent reflection will take place between participants from the Czech Republic and other European countries (Germany, Austria, Italy, Romania, Hungary, Slovakia).
The course will begin with a presentation, before starting to work with initial impulses, workshops and presentation of the conclusions of work in groups.


Venue: MEVPIS Vodňany Na Valše 207, 389 01 Vodňany, Czech Republic


WE ARE SORRY. IT IS NO LONGER POSSIBLE TO REGISTER. CAPACITY IS EXHAUSTED.


More Information


CURRENT PROGRAMME


If you have questions: kettped(at)gma­il.com


2000 CZK /two-day course/


Accredited by the Ministry of Education and Science Czech Republic in the framework of the DVPP: no. MSMT-11422/2020–4–273


Eva Muroňová Ph.D., Tomáš C. Havel Dr. theol.


EINFACH – LANGSAM – GEMEINSAM

Internationales Symposium zur Franz-Kett-Pädagogik

17. – 18. (19.) Juni 2022


Veranstaltungsort: MEVPIS Vodňany Na Valše 207, 389 01 Vodňany, Tschechien


ES TUT UNS LEID. ES IST NICHT MEHR MÖGLICH, SICH ANZUMELDEN. KAPAZITÄT IST ERSCHÖPFT.


Weitere Informationen


AKTUELLER PROGRAM


Wenn Sie Fragen haben: kettped(at)gma­il.com


2000 CZK /zwei Tage Kurs/


Akkreditiert durch das Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Tschechischen Republik im Rahmen des DVPP: Nr. MSMT-11422/2020–4–273


Eva Muroňová Ph.D., Tomáš C. Havel Dr. theol.